Khoa Kinh tế và Quản lý thông báo phân công giảng viên hướng dẫn TTTN cho sinh viên khóa D10 - Điều chỉnh ngày 21.1.2019

Khoa Kinh tế và Quản lý thông báo danh sách(Điều chỉnh ngày 21.1.2019 ) phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận cho sinh viên khóa D10 ngành kinh tế và lớp D12LTKTDN1

Danh sách giảng viên download tại đây 

                                                                                                                                                                   KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

Bạn cần hỗ trợ?