Thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa D10 ngành kinh tế

Thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa D10 ngành kinh tế bao gồm cả hệ đại trà và hệ chất lượng cao

Danh sách giảng viên hướng dẫn các lớp D10 kế toán và kế toán kiểm soát (hệ chất lượng cao và đại trà) download tại đây

Danh sách giảng viên hướng dẫn các lớp D10 tài chính ngân hàng (hệ chất lượng cao và đại trà) download tại đây

Danh sách giảng viên hướng dẫn các lớp D10 quản trị doanh nghiệp và quản trị du lịch khách sạn (hệ chất lượng cao và đại trà) download tại đây

                                                                                                                                  KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

 

 

Bạn cần hỗ trợ?