Thông báo về phổ biến nội dung thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận cho sinh viên khối D10 ngành kinh tế

Khoa Kinh tế và Quản lý thông báo về thời gian và địa điểm phổ biến các nội dung liên quan đến thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận cho sinh viên khóa D10 ngành kinh tế

- Địa điểm: Hội trường M
- GV phổ biến và khung giờ phổ biến các lớp:
      +  D10 TCDN và D10.CLC.TCDN: Thầy Quốc Hương, từ 8h30-9h15
       + D10 QTDN, D10.CLC.QTDN và D10 QTDLKS: Cô Vân Anh, từ 9h15-10h
       + D10 KTDN1,2 và D10.CLC.KTDN: Thầy Đức Quang, từ 10h-10h45.
 
 
                                                                                                                                                                     KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

Bạn cần hỗ trợ?