Các đề tài, dự án

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm trong đề tài của giảng viên khoa KT&QL
1 Xây dựng hướng dẫn kiểm toán năng lượng chi tiết cho một số phân ngành công nghiệp Việt Nam (giai đoạn 1) 2008/2008 Chương trình mục tiêu QG Tham gia
2 Xây dựng hướng dẫn kiểm toán năng lượng chi tiết cho một số phân ngành công nghiệp Việt Nam (giai đoạn 2) 2009/2009 Chương trình mục tiêu QG Tham gia
3 Xây dựng Mô hình quản lý năng lượng cho một số doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam 2009/2009 Chương trình mục tiêu QG Tham gia
4 Xây dựng hướng dẫn kiểm toán năng lượng chi tiết cho một số phân ngành công nghiệp Việt Nam (giai đoạn 3) 2010/2010 Chương trình mục tiêu QG Tham gia
5 Nghiên cứu ứng dụng vào thực tế phương pháp bảo dưỡng căn cứ vào độ tin cậy 2010/2010 Bộ Công Thương Chủ trì đề tài
6 Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế và vận hành hiệu quả kho hàng và trung tâm phân phối 2011/2011 Bộ Công Thương Chủ trì đề tài
7 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công bố thông tin và chất lượng thông tin kế toán của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo Tham gia
8 Nghiên cứu áp dụng mô hình phát triển xanh trong một số phân ngành công nghiệp tại Việt Nam 2014/2015 Bộ Công Thương Chủ trì đề tài
9 Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển sản phẩm mới ứng dụng trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2015/2016 Bộ Công Thương Chủ trì đề tài
10 Nghiên cứu thúc đẩy hoạt động đổi mới trong các doanh nghiệp sản xuất điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam 2016/2017 Bộ Công Thương Chủ trì đề tài
11 Đề tài Nghiên cứu công cụ phân tích dòng nguyên vật liệu nhằm tối ưu hoá quá trình sản xuất trong các doanh nghiệp nhiệt điện 2017/2018 Bộ Công Thương Chủ trì đề tài (đang triển khai)


CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

STT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số Thời gian thực hiện Kết quả nghiệm thu
1 Nghiên cứu công tác bảo trì tổng thể hệ thống và đề xuất một số giải pháp áp dụng cho một số đơn vị ngành điện Cơ sở 2008 Xuất sắc
2 Nghiên cứu các cơ hội tiết kiệm năng lượng điển hình tại một số đơn vị ngành xi măng Cơ sở 2009 Tốt
3 Hoàn thiện phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất của các tập đoàn kinh tế và vận dụng vào công tác giảng dạy môn Kế toán tài chính của Trường Đại học Điện lực Cơ sở 2009 Xuất sắc
4 Phân tích và xây dựng bộ chỉ số đánh giá cho cổ phiếu ngành điện Cơ sở 2014 Tốt

 

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ CỦA SINH VIÊN

STT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số Thời gian thực hiện Kết quả nghiệm thu
1 Sở hữu chéo trong các ngân hàng thương mại CP Á châu – Thực trạng và giải pháp Cơ sở 2008 Tốt
2 Định lượng rủi ro cho danh mục thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – Vnindex Cơ sở 2009 Xuất sắc
3 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm tối ưu hóa chi phí phân phối điện tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Cơ sở 2009 Xuất sắc
4 Nghiên cứu về hệ thống kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Cơ sở 2014 Tốt

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ?