Chức năng nhiệm vụ

Chức năng của khoa Kinh tế và Quản lý

  • Chức năng của Khoa Kinh tế và Quản lý là thực hiện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong tất cả các lĩnh vực của kinh tế và quản lý.

Nhiệm vụ của khoa Kinh tế và Quản lý

  • Ðào tạo nhân lực các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế và quản lý và một số lĩnh vực liên quan: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn.
  • Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của kinh tế và quản lý.
  • Tư vấn doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trong các lĩnh vực khác nhau của kinh tế và quản lý.
  • Tư vấn xây dựng cơ chế chính sách trong nhiều lĩnh vực: phát triển xanh và bền vững, kế toán - kiểm toán, năng lượng …
  • Đào tạo nghề nghiệp chuyên sâu trong một số lĩnh vực như Quản trị doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn.
Bạn cần hỗ trợ?