Cơ cấu tổ chức

CÁC BỘ MÔN VÀ GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

Phụ trách Khoa : TS. Nguyễn Tố Tâm

Kiệm nhiệm thư ký Khoa: ThS. Lê Quỳnh Anh/ThS. Cao Phương Thủy 

STT  Họ và Tên Chức danh nghề nghiệp/chức vụ
Bộ môn Kế toán - Kiểm Toán
1 TS. Nguyễn Tố Tâm Giảng viên chính/Phó trưởng Khoa/Phụ trách bộ môn
2 TS. Trần Thanh Tuấn Giảng viên 
3 TS. Nguyễn Quỳnh Anh Giảng viên 
4 ThS. Ngô Thị Thúy Ngân Giảng viên 
5 ThS. Nguyễn Đức Quang Giảng viên 
6 ThS. Nguyễn Thị Kiều Trang Giảng viên 
7 ThS. Đinh Thị Lan Giảng viên 
8 ThS. Nguyễn Thị Kim Chi Giảng viên 
9 ThS. Nguyễn Ngọc Hiền Giảng viên 
10 ThS. Trần Thu Huyền Giảng viên 
11 ThS. Lê Quỳnh Anh Giảng viên 
12 ThS. Trần Xuân Giao Giảng viên 
13 ThS. Bùi Nhất Giang Giảng viên 
14 ThS. Ngô Thị Hiên Giảng viên 
15 ThS. Vũ Thị Hường Giảng viên 
16 ThS. Bùi Thị Tuyết Giảng viên 
17 ThS. Đinh Thị Minh Tâm Giảng viên 
18 ThS. Lê Thị Mai Hương Giảng viên 
19 ThS. Nguyễn Hồng Nhung Giảng viên 
20 ThS. Đặng Quốc Hương Giảng viên 
21 ThS. Phạm Quốc Huân Giảng viên 
22 ThS. Nguyễn Thị Thủy Giảng viên 
23 TS. Trần Đức Trung  Giảng viên thỉnh giảng
24 PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa Chuyên gia
25 PGS.TS. Lê Thị Hòa Chuyên gia
26 TS. Phùng Thị Đoan Chuyên gia
27 TS. Phạm Tiến Bình Chuyên gia
28 TS Nguyễn Thế Hùng Chuyên gia
Bộ môn Quản trị Kinh doanh
1 TS. Nguyễn Ngọc Thía Giảng viên/Trưởng bộ môn
2 TS. Phạm Việt Bình Giảng viên 
3 TS. Nguyễn Thị Vân Anh Giảng viên 
4 TS. Vũ Đình Dũng Giảng viên
5 ThS. Trương Thị Thu Hường Giảng viên 
6 ThS. Nguyễn Thị Việt Ngọc Giảng viên 
7 ThS. Nguyễn Trung Hạnh Giảng viên 
8 ThS. Dương Văn Hùng Giảng viên 
9 ThS. Phan Duy Hùng Giảng viên 
10 ThS. Phạm Thị Mai Quyên Giảng viên 
11 PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt Chuyên gia
12 PGS.TS. Nguyễn Văn Nam Chuyên gia
13 TS. Vũ Quốc Bình Chuyên gia
14 TS. Phạm Đình Thành Chuyên gia
15 ThS. Trần Thị Ngọc Lan Chuyên gia
Bộ môn Quản trị du lịch  
1 TS. Nguyễn Thị Kim Thanh Giảng viên/Trưởng bộ môn
2 TS. Nguyễn Ngọc Trung  Giảng viên 
3 ThS. Ngô Trọng Tuấn Giảng viên 
4 ThS. Nguyễn Thu Hương Giảng viên 
5 ThS. Cao Thị Phương Thủy Giảng viên 
6 TS. Đào Duy Cầu Chuyên gia
7 ThS. Nguyễn Tấn Thịnh Chuyên gia
8 ThS. Nguyễn Văn Nghiệp Chuyên gia
9 ThS. Vũ Thị Hảo Chuyên gia
Bạn cần hỗ trợ?