Công bố khoa học

CÁC BÀI BÁO, CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐIỂN HÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

TT Tác giả (EPU) Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Lê Anh Tuấn Vehicle on-line dispatching rules in practice 2004 Distribution Logistics: Advanced Solutions to Practical Problems (eds. Bernhard Fleischmann and Andreas Klose)
2 Lê Anh Tuấn Testing and classifying vehicle dispatching rules in three real-world settings 2004 Journal of Operations Management
3 Lê Anh Tuấn On-line dispatching rules for vehicle-based internal transport systems 2005 International Journal of Production Research
4 Lê Anh Tuấn A review of design and control of automated guided vehicle systems 2006 European Journal of Operational Research
5 Lê Anh Tuấn Điều độ linh hoạt hệ thống vận tải nội bộ 2008 Tạp chí Khoa học và Công nghệ (6 trường đại học)
6 Lê Anh Tuấn Performance evaluation of dynamic scheduling approaches in vehicle-based internal transport systems 2010 International Journal of Production Research
7 Lê Anh Tuấn Đánh giá hiện trạng phát triển xanh trong một số phân ngành công nghiệp tại Việt Nam 2012 Tạp chí Kinh tế & Phát triển
8 Lê Anh Tuấn Nâng cao hiệu quả hoạt động cung hàng/ nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp 2012 Tạp chí Kinh tế & Phát triển
9 Lê Anh Tuấn Assessment of The Current Practice and Bariers of The Green Development in Several Branches of The Vietnamese Industries 2012 Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
10 Lê Anh Tuấn Hiện trạng thiết kế vận hành hiệu quả kho hàng tại Việt Nam 2013 Tạp chí Kinh tế & Phát triển
11 Nguyễn Tố Tâm Tổ chức kiểm soát nội bộ đối với chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 2013 Tạp chí Kinh tế & phát triển, Số 195, Tháng 9/2013
12 Nguyễn Tố Tâm Đánh giá kiểm toán nội bộ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 2014 Tạp chí Kinh tế & phát triển, tháng 12/2014
13 Nguyễn Đạt Minh
Lê Anh Tuấn
Các nhân tố tác động đến việc áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn trong các doanh nghiệp tại Việt Nam 2017 Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới/ số tháng 12 - 2017
14 Nguyễn Tố Tâm Đổi mới sáng tạo trong kiểm toán và yêu cầu trong đào tạo cử nhân kiểm toán 2017 Tạp chí Khoa học và Đào tạo kiểm toán, tháng 12/2017
15 Nguyễn Thị Kim Thanh
Lê Anh Tuấn
Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của người chơi trong lĩnh vực kinh doanh sân gôn 2018 Tạp chí Kinh tế & Phát triển/ 06-2018
Bạn cần hỗ trợ?